Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met webstarter.PRO een overeenkomst heeft afgesloten.

Onder ‘Algemene Voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid/ uitvoering

Op alle offertes, overeenkomsten en leveringen van webstarter.PRO zijn deze Algemene Voorwaarden en de hiervan deel uitmakende Verwerkersovereenkomst van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Indien Opdrachtgever in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor webstarter.PRO alleen bindend indien en voor zover deze door webstarter.PRO uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

webstarter.PRO is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar overeenkomsten.

 

Artikel 3. Verplichtingen webstarter.PRO

Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert webstarter.PRO dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen is uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

webstarter.PRO spant zich in om de gegevens die Opdrachtgever opslaat op de apparatuur van webstarter.PRO zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen. Opdrachtgever bepaalt de gewenste beschikbaarheid van de opgeslagen gegevens door het instellen van toegangsrechten.

webstarter.PRO spant zich in om in geval van het niet beschikbaar zijn van de dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.

 

Artikel 4. Verplichtingen Opdrachtgever

Opdrachtgever stelt webstarter.PRO steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, zijn/haar bank- of gironummer.

Opdrachtgever onthoudt zich van het opslaan en/of verspreiden van erotisch, mp3, warez, racistisch, discriminerend en elk ander materiaal dat wettelijk verboden is. Daarbij staat webstarter.PRO het versturen van ongevraagde e-mail (SPAM) niet toe.

Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige Opdrachtgevers of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma’s, al dan niet via de server, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks webstarter.PRO, overige Opdrachtgevers of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. webstarter.PRO zal Opdrachtgever op de hoogte stellen van eventuele maatregelen.

Opdrachtgever vrijwaart webstarter.PRO van alle juridische claims met betrekking tot de door Opdrachtgever opgeslagen data, informatie, website(s) en dergelijke.

Opdrachtgever zal zich houden aan de Netiquette. Zonder toestemming van webstarter.PRO is het Opdrachtgever verboden de door webstarter.PRO verschafte gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan derden over te dragen.

Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening van Opdrachtgever.

webstarter.PRO heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik daarvan te beperken, cq niet of slechts beperkt te leveren, indien de Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens webstarter.PRO niet na komt dan wel in strijd handelt met deze voorwaarden.

Opdrachtgever is verplicht voldoende materiaal te leveren aan webstarter.PRO en haar voldoende medewerking te verlenen, zodat het webstarter.PRO mogelijk gemaakt wordt de opdracht naar behoren uit te voeren.

Het door Opdrachtgever aan webstarter.PRO geleverde materiaal bestaat uit direct bruikbare tekst, afbeeldingen, geluid en/of videobeelden in een gangbaar bestandsformaat, tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen webstarter.PRO en Opdrachtgever.

Opdrachtgever verklaart door het aanleveren van materiaal aan webstarter.PRO, dat al het door Opdrachtgever aan webstarter.PRO verstrekte materiaal vrij is van rechten van derden, dan wel dat Opdrachtgever toestemming heeft van de rechthebbende(n) om het materiaal door webstarter.PRO te laten gebruiken bij de uitvoering van de opdracht.

 

Artikel 5. Offertes

Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren heeft webstarter.PRO het recht de prijzen hierover aan te passen.

Offertes van webstarter.PRO zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 14 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.

 

Artikel 6. Prijzen

Alle prijzen zijn exclusief heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Alle prijzen zijn met vrijstelling van BTW.

Alle prijzen op de website, offertes en overige documenten van webstarter.PRO zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

 

Artikel 7. Levertijd

De levertijd gaat in op de datum waarop de opdracht door webstarter.PRO wordt ontvangen.

Door webstarter.PRO opgegeven termijn, voor het volbrengen van de werkzaamheden, is indicatief, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 8. Wijziging opdracht

Alle wijzigingen in de opdracht, hetzij in opdracht van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan meerdere kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan Opdrachtgever.

Indien webstarter.PRO, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen, of werkzaamheden dient te verrichten onder omstandigheden bezwaarlijker dan hem bij het aangaan van de overeenkomst bekend was, is webstarter.PRO gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerdere kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Indien Opdrachtgever zich niet met de betrokken meerkosten kan verenigen heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren.

 

Artikel 9. Rechten van intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij webstarter.PRO of diens licentiegevers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.

Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de programmatuur te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de programmatuur.

Het is webstarter.PRO toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur. Indien webstarter.PRO door middel van technische bescherming de programmatuur heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

 

Artikel 10. Ontwikkeling van programmatuur

Partijen zullen schriftelijk specificeren welke programmatuur ontwikkeld zal worden en op welke manier dit zal geschieden. webstarter.PRO zal de ontwikkeling met zorg uitvoeren op basis van de door Opdrachtgever te verstrekken gegevens, voor de juistheid, volledigheid en consistentie waarvan Opdrachtgever instaat.

webstarter.PRO is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan hem ter beschikking gestelde gegevens of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.

Onverminderd het bepaalde in artikel 9 verkrijgt Opdrachtgever het recht tot gebruik van de programmatuur in zijn bedrijf of organisatie. Indien en voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, kan de broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld en is Opdrachtgever gerechtigd in deze programmatuur wijzigingen aan te brengen.

webstarter.PRO heeft het recht gebruik te maken van open source componenten.

 

Artikel 11. Gebruiksrechten

Onverminderd het bepaalde in artikel 9 verleent webstarter.PRO Opdrachtgever het niet-exclusieve recht tot het gebruik van de programmatuur. Opdrachtgever zal de tussen partijen overeengekomen gebruiksbeperkingen steeds stipt naleven. Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, omvat het gebruiksrecht van Opdrachtgever uitsluitend het recht de programmatuur te laden en uit te voeren.

Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de programmatuur en dragers waarop deze is vastgelegd te verkopen, te verhuren, te sublicentiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen, ook niet indien de betreffende derde de programmatuur uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever gebruikt, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

De broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie worden niet aan Opdrachtgever ter beschikking gesteld, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

 

Artikel 12. Domeinnamen

Indien is overeengekomen, dat webstarter.PRO voor Opdrachtgever zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.

Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam. webstarter.PRO vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.

Opdrachtgever kan uitsluitend uit de bevestigingsbrief van webstarter.PRO, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.

Domeinnamen worden geregistreerd op naam van Opdrachtgever en Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. Opdrachtgever vrijwaart webstarter.PRO tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam, ook indien bij de verkrijging van de domeinnaam webstarter.PRO geen bemiddeling heeft verleend.

 

Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud

Zo lang Opdrachtgever geen volledige betaling over het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van webstarter.PRO.

In geval Opdrachtgever enige verplichtingen uit de overeenkomst tegenover webstarter.PRO niet nakomt is webstarter.PRO zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de geleverde goederen terug te nemen, in welk geval dan ook zonder gerechtelijke interventie de overeenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van webstarter.PRO op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

 

Artikel 14. Betalingsvoorwaarden

Opdrachtgever dient de door webstarter.PRO uitgeschreven rekeningen via overmaking te voldoen. Het betalen van de rekeningen dient vooraf, ten hoogste 14 dagen na het uitschrijven van de rekening, te geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is Opdrachtgever die niet tijdig betaalt, zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim.

Alle door webstarter.PRO uit de overeenkomst met Opdrachtgever voortvloeiende kosten komen voor rekening van Opdrachtgever.

Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

In bovenstaande gevallen heeft webstarter.PRO voorts het recht de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, onverminderd het recht van webstarter.PRO vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan.

 

Artikel 15. Aansprakelijkheid

webstarter.PRO aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt.

De totale aansprakelijkheid van webstarter.PRO wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs. Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan zes maanden, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen bedongen voor drie maanden. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan 228 Euro.

Aansprakelijkheid van webstarter.PRO voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

Buiten de in artikel 15.2 genoemde gevallen rust op webstarter.PRO geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in artikel 15.2 genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van webstarter.PRO.

De aansprakelijkheid van webstarter.PRO wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever webstarter.PRO onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en webstarter.PRO ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat webstarter.PRO in staat is adequaat te reageren.

Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij webstarter.PRO meldt.

Opdrachtgever vrijwaart webstarter.PRO voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door webstarter.PRO geleverde zaken, materialen of resultaten, behoudens indien en voor zover Opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die zaken, materialen of resultaten.

 

Artikel 16. Overmacht

In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat webstarter.PRO door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van webstarter.PRO kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 17. Duur en beëindiging

De Overeenkomst wordt aangegaan voor een jaar. Tenzij Klant uiterlijk een maand voor het einde van deze periode de Overeenkomst (of een individuele domeinnaam) expliciet beëindigd, wordt de overeenkomst aan het einde van de overeenkomst automatisch verlengd.

Klant kan een opzegging mededelen via hetzelfde kanaal als waarlangs de Overeenkomst is aangegaan. Klant mag daarnaast ook per e-mail, via het klantaccount (controlepaneel) en schriftelijk opzeggen.

Na beëindiging van een particulier product zullen alle bijbehorende diensten waaronder domeinregistratie en webhosting ruimte geautomatiseerd worden verwijderd. De particuliere klant ontvangt herinneringen voor verloop van de overeenkomst het verzoek om deze expliciet doormiddel van het klantaccount (controlepaneel) te verlengen.

 

Artikel 18. Geheimhouding

Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de wederpartij ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen partijen.

Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der partijen als zodanig is aangeduid.

 

Artikel 19. Personeel

Opdrachtgever zal werknemers van webstarter.PRO die ten behoeve van de levering van producten en/of diensten werkzaamheden ten kantore van Opdrachtgever verrichten, alle nodige ondersteuning bieden ten behoeve van de uitoefening van hun werkzaamheden.

Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zolang de relatie tussen Opdrachtgever en webstarter.PRO voortduurt, alsmede één jaar na afloop daarvan, werknemers van webstarter.PRO in dienst te nemen dan wel op andere wijze, direct of indirect, voor zich te laten werken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van webstarter.PRO. Onder werknemers van webstarter.PRO worden in dit verband verstaan personen die in dienst zijn van webstarter.PRO of van één van de aan webstarter.PRO gelieerde ondernemingen of die niet langer dan 6 (zes) maanden geleden in dienst van webstarter.PRO of van één van de aan webstarter.PRO gelieerde ondernemingen waren.

 

Artikel 20. Wijzigingen AV

webstarter.PRO behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van webstarter.PRO of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

 

Artikel 21. Reclame

Bij gebreke van verplichtingen van webstarter.PRO dient Opdrachtgever, uiterlijk 30 dagen na waarneming, dat aangetekend te reclameren. Gebeurt dat niet, dan vervalt elke aanspraak en aanzien van webstarter.PRO.

Indien webstarter.PRO de reclame gegrond acht, worden na overleg met Opdrachtgever de relevante producten of diensten vervangen of vergoed.

De maximale vergoeding is gelijk aan de door Opdrachtgever betaalde prijs over het product of dienst.

Reclame schort verplichtingen van Opdrachtgever niet op.

 

Artikel 22. Slotbepalingen

Op de overeenkomst is Belgisch recht van toepassing.

Verandering in management of rechtsvorm hebben geen invloed op de overeenkomst.

Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

Partiële nietigheid:

Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst/Algemene Voorwaarden aan.

Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst/Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.

 

Contact gegevens

Mocht u na het lezen van onze Algemene Voorwaarden, vragen klachten of opmerkingen hebben over deze Algemene Voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact op.

 

hallo@webstarter.pro


Privacy Verklaring

Onze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op donderdag 26 juni 2019

Uw privacy is voor ons van groot belang, om die reden houden we ons strikt aan de privacywetgeving in de Europese Unie. Dit betekent dat uw gegevens zijn en we ze altijd voor op een nette manier voor het doel waarvoor u ze met ons heeft gedeeld gebruiken.

In deze privacyverklaring leggen we u uit wat we precies doen met de informatie welke u met ons deelt en hoe we ervoor zorgen dat deze informatie veilig wordt opgeslagen.

Als u vragen hebt, of als u wilt weten wat we precies over u weten, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. We doen onze uiterste best om uw vraag, vragen altijd zo goed en zo snel mogelijk te beantwoorden.

Afhandelen bestelling

Wanneer u een product of dienst bij ons besteld, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen.

Wij mogen uw persoonsgegevens eventueel delen met onze directe leveranciers als dit noodzakelijk is voor het leveren van de dienst of het product, uiteraard zullen ook zij op een nette en vertrouwelijke manier met uw privacygevoelige gegevens omgaan.

Om uw betaling te kunnen verwerken ontvangen wij aanvullend uw betaling gegevens, welke gegevens dit zijn is afhankelijk van de betaalmethode waar u voor kiest, denk bijvoorbeeld aan gegevens over de bankrekening.

Voor het afhandelen van uw bestelling gebruiken wij uw betaling gegevens, NAW-gegevens, geslacht, IP-adres, e-mailadres, telefoonnummer en eventueel uw facturatieadres. Dit zijn wij wettelijk verplicht. We bewaren deze informatie tot uw bestelling is afgerond en zeven jaar daarna – dat is de wettelijke bewaarplicht.

 

Toegang controlepaneel

Door gebruik te maken van ons klanten controlepaneel kunt u onder andere uw gegevens wijzigen, producten en diensten beheren, nieuwe tickets openen  en een bestelling plaatsen. Wij houden bij wat u gedaan heeft en wanneer, zodat hier bewijs van is.

 

Hiervoor NAW-gegevens, geslacht, IP-adres, e-mailadres, telefoonnummer en eventueel uw facturatieadres. Dit zijn wij wettelijk verplicht. Wij bewaren deze gegevens tot zes maanden nadat u al uw abonnementen bij ons heeft opgezegd en deze niet langer actief zijn.

 

Contactformulier en Nieuwsbrief

Met het contactformulier op onze website kunt u ons een vraag stellen of een aanvraag doen.

Hierbij slaan wij naam, e-mailadres en IP-adres op. Hier hebben wij een legitiem belang bij. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie en tot zes maanden daarna. Zo kunnen we u bij vervolgvragen snel en doelgericht helpen.

Met behulp van het klanten controlepaneel kunt u zich abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin leest u onder andere het laatste nieuws over-, tips over het gebruik van- en achtergrondinformatie over- onze diensten, dienstverlening en ons bedrijf. Iedere door ons verzonden nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Met behulp van het klanten controlepaneel kunt u zich ook afmelden. Uw e-mailadres wordt alleen als u daarvoor toestemming geeft toegevoegd aan de lijst van abonnees welke onze nieuwsbrief ontvangen. Uw e-mailadres wordt direct verwijderd als u ervoor kiest u af te melden voor onze nieuwsbrief.

 

Uw klantaccount

Voor gebruik van ons klanten controlepaneel – het beschermde deel van onze website – moet u zich eerst gratis aanmelden. U moet dan informatie over uzelf opgeven en een wachtwoord kiezen. We maken dan een klantaccount voor u aan, waarop u kunt inloggen met uw e-mailadres en zelfgekozen wachtwoord.

Hiervoor gebruiken wij uw NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres en geslacht. Dit zijn wij wettelijk verplicht. Wij bewaren deze gegevens tot zes maanden nadat u al uw abonnementen bij ons heeft opgezegd en deze niet langer actief zijn.

Wij bewaren deze informatie zodat u ze niet steeds opnieuw in hoeft te vullen en zodat we makkelijker contact met u op kunnen nemen als dit nodig heeft. U kunt met behulp van het klanten controlepaneel uw accountinformatie, gegevens aanpassen wanneer u dat wilt.

Als u een klantaccount heeft aangemaakt maar besluit geen dienst te bestellen dan kunt u ons vragen uw klantaccount en daarmee al uw gegevens te verwijderen, doet u dit niet dan doen wij dit automatisch voor u zes (6) maanden nadat u het account heeft aangemaakt.

 

Reclame

We sturen u geen reclame, informatie over nieuwe producten/diensten, informatie over aanbiedingen en acties als u zich niet expliciet heeft aangemeld voor onze Nieuwsbrief. Zie hiervoor “Contactformulier en Nieuwsbrief” eerder behandeld in deze privacyverklaring.

 

Advertenties

Onze website is advertentie-/reclame vrij en om die reden verzamelen we ook geen geanonimiseerde klantgegevens om u gericht advertenties te kunnen tonen.

 

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Op onze website worden social media knoppen getoond. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten, bijvoorbeeld Facebook/Twitter/Instagram, uw persoonsgegevens. Raadpleeg het privacy beleid, de privacyverklaring van deze diensten voor meer informatie over de verzamelde gegevens en wat zij hiermee doen.

 

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over welke data zij mogen verzamelen, zo hebben wij Google verboden de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten en laten wij de IP-adressen anonimiseren.

 

Beveiligen

De beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang en een absolute prioriteit. Om uw privacy op een goede manier te beschermen, nemen wij onder andere de volgende maatregelen:

Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord gekoppeld

Medewerkers kunnen bijvoorbeeld alleen vanaf vooraf door ons toegestane IP-adressen toegang verkrijgen tot deze gegevens

Wij maken gebruik van een met SSL (Secure Sockets Layer) verbinding waarmee alle informatie tussen u en onze website/klanten controlepaneel afgeschermd wordt

De toegang tot persoonsgegevens (vertrouwelijke gegevens) wordt door ons met behulp van gedetailleerde logbestanden bijgehouden, deze logbestanden worden regelmatig en zorgvuldig in de gaten gehouden

Tot slot nemen we diverse niet nader te noemen maatregelen om persoonsgegevens (on)zichtbaar af te schermen, te beveiligen voor eventueel kwaadwillende

Wijzigingen aan deze privacyverklaring

Wanneer onze website, ons klanten controlepaneel wordt aangepast moeten wij natuurlijk ook deze privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig er een nieuwe versie van onze privacyverklaring is. We zullen ons inspannen om het u via de voor ons beschikbare kanalen, denk bijvoorbeeld aan e-mail, onze website, social media, te laten weten als we onze privacyverklaring hebben aangepast.

 

Inzake, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Onze contactgegevens vindt u verderop op deze pagina.

U hebt de volgende rechten:

uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen

inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben

het laten corrigeren van fouten

het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens

intrekken van toestemming

bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon wijzigen of verwijderen. We zullen u dan ook vragen u te legitimeren bijvoorbeeld door te e-mailen vanaf een bij ons bekend e-mailadres, uw supportcode bij te voegen of een ticket te openen via ons klanten controlepaneel.

 

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. 


Herroepingsrecht

Het herroepingsrecht stelt particulieren in staat om een dienst die via internet wordt afgenomen te annuleren. De termijn waarbinnen dit kan is tot 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. U bent niet verplicht een reden op te geven voor uw annuleren, al stellen wij dit wel op prijs.

Een particulier kan de overeenkomst onder andere herroepen door ons een e-mail te sturen naar hallo@webstarter.pro.

Nadat webstarter.PRO de mededeling heeft ontvangen, krijgt de particulier per e-mail een bevestiging.

Alle reeds betaalde bedragen worden zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen nadat een particulier heeft herroepen, kosteloos terugbetaald.

Domeinnamen zijn persoonsgebonden diensten waarvoor het herroepingsrecht niet van toepassing is. Zakelijke klanten kunnen geen gebruik maken van het herroepingsrecht.